Privacy beleid

Zie ook:

PRIVACYBELEID PERSOONSGEGEVENS

Privacybeleid van Vereniging Scouting De Paauw, gevestigd aan de Paauwlaan 12 te Wassenaar. Voor contact kunt mailen naar het bestuur (zie contact-pagina).

Artikel 1 – Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over personen vertellen. Persoonsgegevens maken u of uw kind direct of indirect identificeerbaar. Wanneer informatie direct of indirect naar u kan leiden, wordt gesproken van een persoonsgegeven. Herkenbare foto’s en video’s kunnen wanneer deze naar u te herleiden zijn, dus bijvoorbeeld wanneer er een naam bij staat, als persoonsgegeven worden gekwalificeerd.

Artikel 2 – Bijzondere persoonsgegevens

 1. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens zoals: gezondheidskwesties, dieetwensen en strafrechtelijk verleden. Denk hierbij aan een gezondheidsformulier met betrekking tot medicatie, allergieën, fysieke beperkingen en anderszins belangrijke informatie die tot een zo goed mogelijke dienstverlening zullen leiden.
 2. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer:
  1. Dat wettelijk verplicht is, of
  2. U ons daartoe toestemming geeft, of
  3. Dit nodig is voor onze dienstverlening (mits wettelijk toegestaan), of
  4. U dit aan ons vraagt. In dit geval verwerken wij de gegevens alleen wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Artikel 3 – Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

Door Scouting De Paauw (en daarmee Scouting Nederland) worden gegevens verwerkt van mensen die direct of indirect aan onze scouting verbonden zijn of zijn geweest. Het kan hierbij gaan om gegevens van:

 1. Mensen die een lidmaatschap hebben bij onze scouting. Dit zijn zowel (jeugd)leden als vrijwilligers;
 2. Mensen die in het verleden een lidmaatschap hebben gehad;
 3. Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een (zakelijke) relatie mee hebben, willen krijgen of in het verleden hebben gehad.

Artikel 4 – Op welke manieren worden gegevens verzameld en verwerkt?

 1. Ten eerste door het inschrijfformulier. Iedereen vult een inschrijfformulier in en levert deze in bij de staf van de speltak of bij het bestuur. De gegevens op dit formulier zijn noodzakelijk voor inschrijving. Als het inschrijfformulier ingeleverd is, gaat dit naar de penningmeester. De inschrijfformulieren worden in een gesloten envelop aan de penningmeester gegeven. Onbevoegde personen kunnen de informatie dus niet inzien. Met de informatie op het inschrijfformulier wordt contributie geheven en worden uw gegevens ingevoerd in Scouts Online. Scouts Online is het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland en is toegankelijk via sol.scouting.nl.
 2. Speciale inschrijfformulieren voor kampen. Hierop kan aanvullende informatie met betrekking tot dieetwensen, bijzonderheden en specifieke gezondheidskwesties (medicijnen etc.). Deze inschrijfformulieren worden bewaard tot na het bewuste zomerkamp. Daarna worden deze vernietigd. De inschrijfformulieren voor kampen worden bewaard door de teamleider van de speltak. Dit is de enige persoon met inzage. Door de vernietiging is het noodzakelijk dat voor ieder kamp een nieuw formulier ingevuld wordt.
 3. Deelnemingskosten aan kampen worden in de meeste gevallen overgeschreven naar de penningmeester van de speltak. Wij gebruiken altijd aparte bankrekeningen voor de speltakfinanciën die goed beveiligd zijn. Alleen deze speltakpenningmeester, de penningmeester van de vereniging en de kascommissie hebben inzage in deze gegevens.
 4. Er worden geen ledenlijsten bijgehouden op het gebouw om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. De gegevens zijn wanneer nodig inzichtelijk voor de teamleider in Scouts Online. De inschrijfformulieren worden alleen hardcopy bewaard door de penningmeester.
 5. Cookies op de website. Zowel de website van Scouting Nederland en de website van Scouting De Paauw slaan geen persoonsgegevens op. Deze cookies zijn niet aan individuen te koppelen en worden enkel gebruikt om de bezoekersfrequentie van de website in kaart te brengen.

Artikel 5 – Met welk doel verwerkt Scouting De Paauw Wassenaar mijn persoonsgegevens?

 1. Wanneer u lid wil worden van onze vereniging, aan de slag wil gaan als vrijwilliger bij onze vereniging of anderszins aan onze vereniging verbonden wil zijn, hebben we voor de inschrijving persoonsgegevens nodig. Met deze gegevens kunnen we je op de juiste manier inschrijven als lid, verzekeringszaken regelen en, in het geval van vrijwilligers, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen.
 2. Een Verklaring Omtrent Gedrag is een onderzoek dat door de overheid uitgevoerd wordt naar eventuele betrokkenheid bij criminele activiteiten binnen het gebied waarbinnen jij taken wilt gaan uitvoeren. Als je bij onze vereniging staflid wil worden, wordt onderzocht of de veiligheid van onze leden gewaarborgd kan worden onder jouw toezicht. Een VOG is binnen onze vereniging verplicht voor alle betrokken vrijwilligers.
 3. Daarnaast voorzien wij door middel van e-mailadressen en telefoonnummers van informatie die belangrijk is voor praktische zaken binnen onze vereniging. Hiermee doelen wij op zomerkampen (vertrektijden, aankomsttijden, inpaklijsten etc.) en de reguliere opkomsten (opkomsttijden, bijzonderheden etc.). Deze informatie is voor anderen (ouders van groepsgenootjes en dergelijken) zichtbaar. Wanneer u niet wilt dat anderen uw e-mailadres of telefoonnummer kunnen zien, kunt u dit altijd aangeven.
 4. Wij verwerken verder bijvoorbeeld bankgegevens met als doel het innen van de contributie.

Artikel 6 – Hoe gaat men met mijn persoonsgegevens om?

 1. Gegevens worden alleen bewaard wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening en wettelijk is toegestaan. De gegevensverwerking is rechtmatig, behoorlijk en transparant. Dit houdt in dat gegevens alleen worden bewaard wanneer dit is toegestaan, op een redelijke en veilige manier en dat u altijd informatie bij ons kunt opvragen over hoe wij met uw gegevens omgaan.
 2. Foto’s worden alleen gepubliceerd wanneer hier uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven die uit vrije wil is verleend. Toestemming wordt verleend op het inschrijfformulier en via een verwerkingsovereenkomst.
 3. Gegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging. Wanneer gegevens voor een specifiek doel worden gebruikt, worden zij niet langer bewaard dan voor dit doel noodzakelijk is.
  1. Wanneer uw gegevens wijzigen of onjuist blijken te zijn, heeft u altijd het recht Scouting De Paauw te vragen deze te wijzigen. Een dergelijk verzoek kan niet worden geweigerd. Zie artikel 12 van dit privacybeleid voor meer informatie over door u gegeven toestemming en intrekking hiervan.
 4. Alle gegevens worden beveiligd volgens dezelfde standaarden als Scouting Nederland hanteert en eventuele gegevens op papier worden zorgvuldig en op verborgen locatie bewaard.
 5. De doelen van gegevensverwerking zijn het beheer van gegevens, financieel beheer en het informeren van onze leden. Het doel verschilt per gegeven.
 6. De grondslag van de gegevensverwerking is een overeenkomst. Deze overeenkomst gaat u met ons aan op het moment dat u uw kind of uzelf inschrijft als lid van onze vereniging. Alle gegevens die wij bewaren zijn noodzakelijk voor lidmaatschap en soms in het belang van de persoon die aan onze scouting verbonden is (zoals in het geval van medicatie).
 7. Alle personen binnen Scouting De Paauw die toegang hebben tot enige vertrouwelijke informatie tekenen een geheimhoudingsverklaring.
 8. Het is voor ouders en andere aanverwanten niet toegestaan foto’s van kinderen en andere bij Scouting De Paauw betrokkenen te delen met andere personen. Denk hierbij aan het doorsturen van foto’s aan opa’s en oma’s. Als u hierover twijfelt, deel de foto’s dan niet.

Artikel 7 – Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Scouting De Paauw is de groep waarvan je lid bent of waarmee je een relatie hebt. Wij verwerken uw persoonsgegevens. Zelf kunt u dit ook, nadat u bent geregistreerd.

Zo zal Scouting De Paauw zorg moeten dragen voor de juist registratie in Scouts Online.

Artikel 8 – Wie kunnen mijn gegevens inzien?

 1. U kunt zelf bij uw gegevens door in te loggen op Scouts Online. U krijgt dan alle gegevens met betrekking tot het lidmaatschap te zien. Door in te loggen kunt u zelf precies zien welke gegevens Scouting De Paauw en daarmee Scouting Nederland van u hebben. U kunt deze gegevens te allen tijde inzien en bewerken.
 2. De ingevulde gegevens kunnen worden ingezien door stafleden van de speltak waarvan u lid bent of waarvan uw kind lid is. Verder kunnen de gegevens door de penningmeester worden ingezien.
 3. Binnen een speltak kunnen leden onderling elkaars adres en telefoonnummer inzien. U kunt zelf aangegeven dat u deze gegevens geheim wilt houden.
 4. De gegevensbeheerder van de speltak waar uw kind lid van is. Deze persoon (de teamleider van de speltak) kan de gegevens inzien en aanpassen.
 5. Medewerkers of vrijwilligers van Scouting Nederland (het landelijk servicecentrum) die gezien hun functie toegang moeten hebben tot de gegevens.

Artikel 9 – Uitwisseling van de gegevens binnen Scouting

 1. Als wij gegevens voor een ander doel willen gaan gebruiken dan waar zij oorspronkelijk voor bedoeld waren, kan dat alleen wanneer tussen die beide doelen een nauw verwantschap bestaat. U kunt hierbij denken aan een inschrijving voor een scoutingevenement. Uw gegevens worden dan vanuit de ledenadministratie in Scouts Online gebruikt.
 2. Wij mogen en zullen uw gegevens nooit delen met externe partijen.

Artikel 10 – Duur van het bewaren van gegevens

 1. Gegevens die aan het lidmaatschap gerelateerd zijn, worden in beperkte vorm bewaard. Dit geldt ook na de uitschrijving. Hiermee wordt informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen bepaald. Ook worden oud-leden hiermee op de hoogte gebracht van een reünie. U kunt altijd aangeven dat u dit niet wilt.
 2. Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Zodra u zich uitschrijft bij onze vereniging worden uw gegevens uit Scouts Online verwijderd. De vereniging kan, op uw verzoek of met uw toestemming, beperkte contactgegevens bewaren om u te contacteren in geval van een reünie of andere aan scouting verbonden activiteiten waar u wellicht in geïnteresseerd bent.

Artikel 11 – In geval van een datalek

Wanneer uw gegevens niet worden behandeld zoals hier beschreven staat en in handen vallen van personen die onbevoegd zijn uw gegevens in te zien wordt gesproken van een datalek. Een datalek kan al ontstaan op het moment dat een notitieblaadje met uw e-mail blijft slingeren in of rond ons gebouw. In het geval van een datalek zullen wij:

 1. U op het lek attenderen wanneer hier sprake van is;
 2. Scouting Nederland attenderen;
 3. De schade zo veel mogelijk in kaart brengen en beperken;
 4. Indien nodig met u in overleg treden over het lek en de gevolgen hiervan.
 5. Wanneer een datalek kan leiden tot een risico voor de rechten en vrijheden van u als geregistreerde wordt het gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit gebeurt dan binnen 72 uur.

Artikel 12 – Toestemming en intrekking

 1. Voor het inschrijven bij Scouting Nederland hebben wij uw gegevens nodig. In dit privacybeleid geven wij aan hoe wij met uw gegevens omgaan. Zonder de gegevens op het inschrijfformulier is het onmogelijk u om uw kind in te schrijven bij Scouting De Paauw.
 2. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen geen foto’s of andere herkenbare beelden van u of uw kind gepubliceerd te willen zien op de website of sociale mediakanalen. Dit kunt u aangeven op de gegevensverwerkingsovereenkomst en op het inschrijfformulier.
 3. U kunt uw gegeven toestemming voor het gebruiken van foto’s altijd intrekken. Vanaf dat moment worden niet langer herkenbare beelden van u of uw kind getoond.
 4. U kunt de toestemming ook intrekken met terugwerkende kracht. Dit wordt het recht op dataverwijdering genoemd. Hiermee worden alle herkenbare beelden zo snel mogelijk onherkenbaar gemaakt dan wel verwijderd.
 5. Met een van de bovengenoemde verzoeken kunt u altijd terecht bij de teamleider van de speltak of het bestuur. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 6. Over verzoeken als benoemd onder punt 5 van dit artikel wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, besloten. Een dergelijk verzoek wordt altijd ingewilligd, tenzij het verzoek duidelijk ongegrond is. Een weigering wordt altijd gemotiveerd.

Artikel 13 – Privacybeleid Scouting Nederland

 1. Scouting Nederland heeft een privacybeleid gepubliceerd op haar website. Hierin staat precies uitgelegd hoe Scouting Nederland met uw gegevens omgaat. Voor de specifieke gegevensverwerking door Scouting Nederland (los van Scouting De Paauw) verwijzen wij naar website van Scouting Nederland. Zie hiervoor www.scouting.nl.
 2. Alle onderdelen van dit privacybeleid zijn van toepassing op de gegevensverwerking van Scouting De Paauw. Dit individuele privacybeleid, zoals u in dit document kunt lezen, bevat zowel onderdelen van het landelijke privacybeleid van Scouting Nederland als onderdelen die specifiek toezien op gegevensbescherming binnen Scouting De Paauw Wassenaar.